top of page

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

 

I. Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych osobowych osób (dalej: Użytkownicy) korzystających ze strony internetowej www.pizzanova.com.pl (dalej: Serwis) jest Drukarnia bis s.c. z siedzibą w Łodzi (90-102), ul. Piotrkowska 78, NIP: 7252074349; REGON: 101746098; adres do korespondencji elektronicznej: pizzanova@pizzanova.com.pl; telefon: 517873461; dalej: Administrator, Drukarnia bis.

 2. Dane osobowe Użytkowników są zbierane i przetwarzane zgodnie z: Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: RODO, ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, które uzupełniają i/lub wdrażają RODO.

 3. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Polityki Prywatności z wielkiej litery należy rozumieć zgodnie z ich definicjami zawartymi w Regulaminie Serwisu.

 4. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy strony internetowej pod adresem … ze wszystkimi jej podstronami oraz odnosi się do każdego Użytkownika korzystającego z Serwisu. 

 5. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych prowadzonych przez inne organizacje, które posiadają swoje własne polityki prywatności. Administrator zaleca by po przejściu na inne strony, zapoznać się z obowiązującymi tam regulaminem oraz polityką prywatności, w tym plików cookies. 

 6. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność Użytkowników. Administrator stosuje wymagane przez prawo środki ostrożności, aby wszelkie dane, w tym dane osobowe, przekazywane przez Użytkowników były chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych oraz niewłaściwym ich wykorzystaniem. 

 

II. Przetwarzanie danych w związku z korzystaniem z Serwisu, cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych 

W związku z korzystaniem przez Użytkowników z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkowników w Serwisie. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkowników.

 1. Dane osobowe są wykorzystywane w celu, w którym zostały przekazane przez Użytkowników. W szerszym zakresie mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach ustawowo określonych i innych prawnie uzasadnionych. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w szczególności w oparciu o następujące podstawy prawne: 

 1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia odpowiednich kroków przed jej zawarciem;

 2. art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów związanych z prawnie uzasadnionymi interesami Administratora;

 3. art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega Administrator lub który jest w inny sposób zgodny z prawem na podstawie obowiązujących przepisów prawa o ochronie danych;

 4. art. 6 ust. 1 lit. a RODO – przetwarzanie w oparciu o udzieloną przez Użytkownika zgodę.

  1. W zależności od tego, jakie działania podejmują Użytkownicy w Serwisie, Administrator może wykorzystać dane osobowe Użytkowników w następujących celach:

 1. świadczenia usług drogą elektroniczną (w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie),

 2. świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą Konta w Serwisie oraz Formularza Zamówienia,

 3. prawidłowej realizacji Umowy Sprzedaży Produktów oferowanych w ramach Serwisu,

 4. świadczenia usługi wysyłki Newslettera,

 5. marketingowych, 

 6. prowadzenia ewidencji i dokumentacji księgowo-rachunkowej,

 7. ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi,

 8. analitycznych i statystycznych, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości świadczonych usług.

 

III. Zakres zbierania danych 

Rodzaj zbieranych danych osobowych jest zależny od relacji między Użytkownikami a Administratorem i świadczonych na rzecz Użytkowników Usług. Administrator może zbierać następujące dane osobowe: 

 1. Imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy i numer telefonu,

 2. Dane uwierzytelniające Konta, takie jak hasła i inne informacje zabezpieczające wykorzystywane do celów uwierzytelniania i uzyskiwania dostępu,

 3. Informacje finansowe, takie jak numer rachunku bankowego, karty kredytowej lub debetowej do przetwarzania płatności,

 4. Informacje o aktywności, takie jak informacje na temat działań Użytkowników w ramach poruszania się po Serwisie oraz informacje dotyczące chęci złożenia zamówienia w Serwisie, listy życzeń, preferencji, zainteresowań itp. Inne informacje udostępniane przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu,

 5. Informacje na temat komputera i innych urządzeń oraz informacje o połączeniu, takie jak adres IP, rodzaj i wersja przeglądarki oraz lokalizacja.

 

IV. Sposób zbierania danych

 1. Administrator zbiera dane osobowe z następujących źródeł:

  1. podane dobrowolnie przez Użytkowników;

  2. dane od osób trzecich, takie jak informacje ze stron internetowych osób trzecich lub inne informacje, które zostały udostępnione przez Użytkowników do publicznego wglądu lub informacje dostarczane przez osoby trzecie, 

  3. poprzez technologie zautomatyzowanego śledzenia, z których pozyskuje automatycznie zebrane informacje na temat interakcji Użytkowników z Usługami Serwisu, za pomocą technologii takich jak: pliki cookie, logi, sygnalizatory www oraz znaczniki internetowe.

 2. Podanie przez Użytkownika danych oznaczonych w Serwisie jako obowiązkowe jest wymagane w celu realizacji danej Usługi, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości realizacji Usługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne i nie wpływ na realizację Usługi.

 

V. Udostępnienie danych

 1. Dane osobowe Użytkownika podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

 2. Dane osobowe Użytkownika udostępniane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu Serwisu, m.in. dostawcom świadczącym usługę hostingu, usługi księgowe, usługi prawne, dostarczającym systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu w Serwisie, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych, podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie oraz innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 3. Administrator korzysta również z usług dostawców, którzy sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Użytkowników. Świadczą oni m.in. usługi płatności elektronicznych oraz bankowe.

 4. Dostawcy usług, z którymi współpracuje Administrator mają siedziby głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). 

 5. Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

  1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych;

  2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;

  3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;

stosowanie do zapisów art. 46 ust. 2 RODO.

 1. W przypadku skierowania żądania Administrator udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

 

VI. Okres przetwarzania danych

 1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora. 

 2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane. 

VII. Prawa Użytkowników w zakresie ochrony danych osobowych.

 1. Użytkownikom przysługują następujące prawa:

 1. prawo dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO), w tym uzyskania kopii danych (art. 15 ust. 3 RODO),

 2. prawo sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych (art. 16 RODO), 

 3. prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem (art. 17 RODO),

 4. prawo wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),

 5. prawo do otrzymania swoich danych w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie oraz ich przenoszenia, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody Użytkownika, a także gdy przetwarzanie jest wykonywane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO),

 6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku przetwarzania ich w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją (Art. 21 RODO),

 7. w przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, Użytkownikom przysługuje prawo do cofnięcia udzielonych zgód w każdym momencie, lecz bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed ich cofnięciem. 

 8. w przypadkach uznania, iż przetwarzanie danych osobowych Użytkownika narusza przepisy RODO, Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie. Szczegóły dotyczące składania skarg można znaleźć na stronie UODO, pod adresem:  https://uodo.gov.pl/pl/83/155.

 1. Żądanie dotyczące realizacji ww. praw można zgłosić w formie pisemnej na adres: Pizzanova, ul. Piotrkowska 78, 90-102 Łódź, drogą elektroniczną na adres e-mail: pizzanova@pizzanova.com.pl

 2. Odpowiedź na zgłoszenie zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu Administrator informuje wnioskodawcę o przyczynach tego działania. 

 3. W przypadku, w którym żądanie zostało skierowane do Administratora elektronicznie, odpowiedzi udziela się w tej samej formie, chyba że wnioskodawca zażądał udzielenia odpowiedzi w innej formie. W innych przypadkach odpowiedzi udziela się pisemnie. W przypadku, gdy termin realizacji żądania uniemożliwia udzielenie odpowiedzi drogą pisemną, a zakres danych wnioskodawcy przetwarzanych przez Administratora umożliwia kontakt drogą elektroniczną, odpowiedzi udziela się drogą elektroniczną.

 4. Administrator przechowuje informacje dotyczące zgłoszonego żądania oraz osoby, która żądanie zgłosiła, w celu zapewnienia możliwości wykazania zgodności oraz w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń podmiotów danych. Rejestr żądań przechowywany jest w sposób zapewniający integralność i poufność zawartych w nim danych. 

 

VIII. Informacja o plikach cookies.

 1. Serwis korzysta z plików cookies.

 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.

 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

  2. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

  3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

 1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadniczo rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 2. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

 3. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 4. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

 5. Zalecane jest zapoznanie się z polityką ochrony prywatności tych podmiotów, aby poznać zasady korzystania z plików cookies wykorzystywane w statystykach.

 6. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

 7. W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.

 

IX. Logi serwera.

 1. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Serwisem oraz w celu zapewnienia sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

  1. czas nadejścia zapytania,

  2. czas wysłania odpowiedzi,

  3. nazwę stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

  6. informacje o przeglądarce Użytkownika,

  7. informacje o adresie IP.

 1. Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

 2. Powyższe dane są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

 

X. Zarządzanie plikami cookies 

 1. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies Użytkownik powinien wybrać odpowiednią przeglądarkę internetową/system i postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w jej ustawieniach. 

 

XI. Postanowienia końcowe

 1. Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 1.12.2020 r.

 2. Administrator uprawniony jest do dokonania zmiany postanowień Polityki Prywatności z ważnych powodów, w szczególności w przypadku: rozszerzenia lub zmiany funkcjonalności Serwisu, wprowadzenia nowych usług lub zmiany zakresu usług; konieczności dokonania zmian Polityki Prywatności o charakterze technicznym nie wpływającym na treść praw i obowiązków Użytkowników, w szczególności usunięcia pomyłek, błędów oraz literówek i konieczności dostosowania Polityki Prywatności do obowiązującego prawa.

 3. Zawiadomienie o zmianie Polityki Prywatności nastąpi poprzez umieszczenie informacji o zmianie Polityki Prywatności w Serwisie.

bottom of page